This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Gegevensbeschermingsrichtlijn

De firma UNITED SALON TECHNOLOGIES GMBH hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens van klanten, medewerkers, sollicitanten en alle voor het overige met ons verbonden derden. Wij verzamelen, gebruiken bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de wet op de bescherming van de privacy van de Bondsrepubliek Duitsland. Daardoor hebt u de zekerheid dat wij ons te allen tijde inzetten voor de bescherming van uw privacy en uw recht op gegevensbescherming. Hierna informeren wij u over aard, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van gegevens. 

1. Verzameling en verwerking van gegevens

De firma UNITED SALON TECHNOLOGIES GMBH gebruikt uw persoonsgegevens over het algemeen om uw aanvraag door middel van ons contactformulier te beantwoorden, uw sollicitaties in ontvangst te nemen of uw toegang tot speciale informatie of aanbiedingen van de firma UNITED SALON TECHNOLOGIES GMBH  te verschaffen. 

Elke toegang tot onze website en iedere opvraging van een op deze website terug te vinden bestand worden in het kader van de wettelijke voorschriften en slechts voor een strikt beperkte tijdspanne geprotocolleerd. De opslag dient voor systeemgerelateerde en statistische doeleinden. 

Geprotocolleerd worden: 

  • datum van de opvraging, 
  • overgedragen hoeveelheid gegevens en duur van de overdracht,
  • IP-adressen van de aanvragende computers, 
  • browser-identificatie


Verder reikende persoonsgegevens worden slechts geregistreerd indien de gebruiker van de website gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, verstrekt.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het bezoek aan een website verzonden en op de harddisk van de gebruiker van de website tijdelijk opgeslagen wordt. Wordt de betreffende server van onze website opnieuw door de gebruiker opgevraagd, dan zendt de browser van de gebruiker de voordien ontvangen cookie weer terug naar de server. De server kan dan de door deze procedure verkregen informatie op verschillende manieren analyseren. Door cookies kan bv. het navigeren op een website vergemakkelijkt worden. Als de gebruiker van de website het gebruik van cookies wenst tegen te gaan, kan hij dit door lokaal wijzigingen van zijn instellingen in de op zijn/haar computer gebruikte internetbrowser, m.a.w. het programma voor het openen en weergeven van websites (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari) door te voeren.

3. Gebruiken doorgeven van persoonsgegevens

Voor zover de gebruiker van onze website persoonsgegevens ter beschikking gesteld heeft, gebruiken wij deze uitsluitend ter beantwoording van aanvragen van de gebruiker van de website en voor de technische administratie. 

Persoonsgegevens worden door ons aan derden slechts doorgegeven of op een andere manier overgemaakt indien de gebruiker van de website vooraf zijn toestemming verleend heeft. 

De gebruiker van de website heeft het recht, een verleende toestemming met geldigheid voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

De schrapping van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats wanneer de gebruiker van de website de toestemming voor de opslag herroept, wanneer de kennis daarvan voor de realisatie van het met de opslag beoogde doeleinde niet meer noodzakelijk is of wanneer de opslag daarvan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. 

4. Recht op informatie

Op schriftelijke aanvraag informeren wij de gebruiker van de website over de over zijn/haar persoon opgeslagen gegevens. De aanvraag dient aan ons in het colofon van de website aangegeven adres gericht te worden. 

5. Analysediensten

Onze website maakt gebruik van Piwik, waarbij het om een zogenaamde internetanalysedienst gaat. Piwik maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die voor ons een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Te dien einde wordt de door de cookie geproduceerde gebruiksinformatie (met inbegrip van uw verkort IP-adres) aan onze server overgedragen en voor gebruiksanalysedoeleinden opgeslagen, wat voor ons voor een optimalisatie van de website dient. Uw IP-adres wordt bij dit proces onmiddellijk geanonimiseerd zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Het kan echter zijn dat u in dit geval eventueel niet van al de functies van deze website in de volledige omvang gebruik kunt maken.

Als u met de uit uw bezoek voortvloeiende opslag en analyse van deze gegevens niet akkoord gaat, kunt u navolgend met een muisklik te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van deze gegevens. In dit geval wordt in uw browser een zogenaamde Opt-Out-Cookie achtergelaten, wat tot gevolg heeft dat Piwik generlei sessiegegevens verzamelt. Let op: wanneer u uw cookies wist, heeft dit tot gevolg dat ook de Opt-Out-Cookie gewist wordt en eventueel door u opnieuw geactiveerd moet worden.